Nexe Fundació i Jesuïtes Sarrià signen un conveni de coŀlaboració per a la formació d’especialistes en atenció a infants amb necessitats específiques de suport.

Aquest conveni reafirma el compromís de Nexe Fundació i Jesuïtes Sarrià per l’exceŀlència educativa i el suport a les persones amb discapacitat, amb l’objectiu final de construir un futur millor per a tots.

Barcelona, 17 de juny de 2024 – Nexe Fundació i Jesuïtes Sarrià signen avui un conveni de coŀlaboració amb l’objectiu de millorar la formació de futurs especialistes en l’atenció a infants amb necessitats específiques de suport. Aquesta iniciativa busca unir esforços i potenciar els recursos de totes dues institucions per oferir una formació de qualitat i enfortir el desenvolupament professional en aquest àmbit. La nova formació és una passa endavant per tal que els petits amb discapacitat puguin comptar amb professionals preparats que puguin enfrontar els reptes que suposa la seva atenció.

El conveni, que entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2024-2025, estableix la creació d’un programa acadèmic conjunt per formar Especialistes en atenció a l’infant amb necessitats específiques de suport. Aquesta formació es desenvoluparà sota la normativa de Títols Propis de Jesuïtes Sarrià i tindrà un caràcter coŀlaboratiu en totes les fases del procés.

El conveni tindrà una durada inicial d’un any, prorrogable automàticament per períodes anuals, incorporant les millores i ampliacions que puguin escaure.
Una nova formació adaptada a les necessitats reals dels infants, del sector i de la societat.

L’objectiu principal d’aquest conveni és regular la coŀlaboració entre Nexe Fundació i Jesuïtes Sarrià per tal d’oferir una formació específica i de qualitat als futurs professionals que treballaran amb infants amb necessitats específiques de suport. Aquesta coŀlaboració permetrà crear un programa acadèmic adaptat a les necessitats reals del sector, integrant els valors i principis de les dues institucions.

Aquesta coŀlaboració suposa un pas important per a ambdues institucions, ja que permetrà sumar esforços i recursos per oferir una formació especialitzada de qualitat, contribuint així a la millora del sector de l’atenció a infants amb necessitats específiques de suport. Això es traduirà en un benefici mutu per a les institucions i, especialment, per als infants i les seves famílies, que comptaran amb professionals millor preparats i formats.

Nexe Fundació: aportant més de 40 anys d’experiència en l’atenció a la infància amb discapacitat d’alta complexitat.

En el marc d’aquesta coŀlaboració, Nexe Fundació aportarà la seva experiència i coneixements en l’àmbit de l’atenció a infants amb necessitats específiques de suport, garantint així que el programa sigui de la màxima qualitat i adequat a les necessitats reals
dels estudiants i dels infants a qui atendran. Nexe Fundació crearà el programa acadèmic juntament amb Jesuïtes Sarrià, elaborant els plans d’estudi, la definició dels objectius formatius i la selecció dels continguts teòrics i pràctics.

A més, Nexe Fundació participarà activament en la mentoria dels grups d’estudiants durant el desenvolupament del programa, oferint suport i assessorament per assegurar el seu progrés acadèmic i professional. També tindrà un paper crucial en la creació de continguts educatius i en la supervisió del treball final dels alumnes, assegurant que compleixin els estàndards de qualitat i els objectius formatius establerts per mitjà de tutories personalitzades i la revisió contínua dels materials d’aprenentatge.

Jesuïtes de Sarrià, una base sòlida per a garantir una formació de qualitat.

Per la seva banda, Jesuïtes Sarrià proporcionarà les instaŀlacions i els recursos necessaris per a la realització del curs, com ara aules equipades amb tecnologia adequada, espais per a activitats pràctiques i laboratoris especialitzats. Jesuïtes Sarrià també es farà càrrec
de la logística necessària, incloent-hi la gestió administrativa i la coordinació de les activitats docents. En aquest sentit, serà responsable de gestionar els ingressos i les despeses derivades del programa, assegurant una administració transparent i eficient
dels recursos financers. Al mateix temps garantirà que la coŀlaboració compleixi amb la normativa vigent i els estàndards de qualitat establerts, fent un seguiment constant del desenvolupament del programa i implementant millores contínues per assegurar-ne l’èxit i la sostenibilitat. Això inclou l’avaluació regular del progrés dels estudiants i la revisió periòdica dels continguts formatius per mantenir-los actualitzats i rellevants.

Actualitat Nexe