Transparència

Regularment ens sotmetem a diferents controls externs:

Comptes clars

Memòria anual

Codi ètic de Nexe Fundació

PLA D´IGUALTAT