RAÓ SOCIAL NEXE FUNDACIO PRIVADA
NIF G59986299
ADREÇA POSTAL C/DEL ESCORIAL,169 08024, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÓNICA ADMINISTRACIO@NEXEFUNDACIO.ORG
TELÈFONS 932846423
REGISTRE DE FUNDACIONS NÚM. REGISTRE: 619
DATA: 23/7/1992
OBJECTE PRINCIPAL Serveis per la pluridiscapacitat

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament, titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA amb NIF G59986299 i domicili social situat al C/DEL ESCORIAL,169 08024, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s´informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cesions i les transferències internacionals que NEXE FUNDACIÓ PRIVADA té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina web Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries pel funcionament de la pàgina web
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment del interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen
Formulari web Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol.licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment del interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del cumpliment normatiu Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del cumpliment de la normativa a la qual estigui subjecte la entitat
Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El cumpliment de una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en el cas de ser necessari a Organismes i/o administració plública amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplir amb les obligacions establertes en la normativa vigent. A més, s´informa que la base legitimadora de la cessió, és cumplir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen
Accions Comercials Finalitat: Captació, registre i tratament de dades amb finalitats de publicitat i prospeccions comercials dels nostres producte i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment del interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen
Gestió econòmica i administrativa Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en cumpliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en cumpliment de la L.O.7/2012
Base legítima: El consentiment del interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en el cas que sigui necessari a Agència Tributària, Banc, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplir amb les obligacions establertes en la normativa vigent. A més, s´informa que la base legitimadora de la cessió, és cumplir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen
Gestió donacions i/o col.laboracions econòmiques Finalitat: Tramitació i gestió de les donacions i /o col.laboracions econòmiques fixes o esporàdiques
Termini de conservació: 10 anys, en cumpliment de la Llei 10/2010, de 28 d´abril, de prevenció del blanqueix de capitals i de la financiació del terrorisme
Base legítima: El consentiment del interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en el cas que sigui necessari a Agència Tributària, Banc, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de cumplir amb les obligacions establertes en la normativa vigent. A més, s´informa que la base legitimadora de la cessió, és cumplir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
El.laboracions de perfils: No es preveuen

A la vegada, us informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l´adreça de correu dpd@nexefundacio.org o al telèfon 93 285 32 40

Drets dels interessats

NEXE FUNDACIO PRIVADA informa als Usuaris que, podran exercir els seus drets d´accés, modificació, limitació, cancel.lació, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Drets d´Accés: És el dret del usuari obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s´hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l´origen de les dades esmentades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

Dret de Modificació: És el dret del afectat que es modifiquin les dades que donin resultat inexate o incomplet. Només es podrá satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de NEXE FUNDACIO PRIVADA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal del ususari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret a qué es limitin les finalitats previstes de forma original pel responsable del tractament.

Dret de Cancel.lació: És el dret a cancel.lar les dades de caràcter personal del usuari, a excepció del qué es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinen la obligació de la conservació de les mateixes, en temps i forma.

Dret de portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que el usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d´ús comú i lectura mecànica, i a transmetre´ls a un altre responsable.

Dret d´Oposició: És el dret del usuari a que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o finalitzi el tractament de les mateixes per part de NEXE FUNDACIO PRIVADA.

Per poder executar qualsevol dels drets descrits anteriorment, s´haurà de complir amb els següents requisits:

Presentació d´un escrit a l´adreça C/DEL ESCORIAL,169 08024, BARCELONA (a l´atenció de NEXE FUNDACIO PRIVADA) o bé a través del correu electrònic ADMINISTRACIO@NEXEFUNDACIO.ORG

· El escrit tramès pel titular de les dades que sol.liciti el exercici, haurà de complir amb els següents requisits legals:

· Nom, cognoms del interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En casos excepcionals en què s´admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s´acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

· Petició en què es concreta la sol.licitud. (Exercici en el què es sol.licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret es facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol.licita informació d´un fitxer per telèfon s’indicarà que ho faci per escrit i s´informarà com ho pot fer i l´adreça a on s´ha d´enviar. Mai es donarà la informació per telèfon.

·Domicili a efectes de notificacions.

· Data i signatura del sol.licitant.

· Documents acreditatius de la petició que formula.

· L´interessat deu utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l´enviament i la recepció de la sol.licitud.

NEXE FUNDACIO PRIVADA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, acord al nivell de riscos que acompanyin els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l´apartat dels termes i condicions d´ús, de forma que garantitzin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 1 de juny de 2021